THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 331 | 89 TRƯỢT | TRÚNG SL: 89
16-09-2021 092 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 72 TRÚNG 3C: 965 | TRƯỢT
14-09-2021 158 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 549 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 349 | 73 TRÚNG 3C: 349 | TRÚNG SL: 73
11-09-2021 654 | 19 TRÚNG 3C: 654 | TRÚNG SL: 19X2
10-09-2021 529 | 38 TRÚNG 3C: 529 | TRÚNG SL: 38
09-09-2021 724 | 62 TRÚNG 3C: 724 | TRÚNG SL: 62X2
08-09-2021 937 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2021 775 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68X2
06-09-2021 727 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
05-09-2021 061 | 20 TRÚNG 3C: 061 | TRƯỢT
04-09-2021 855 | 11 TRÚNG 3C: 855 | TRÚNG SL: 11X3
03-09-2021 650 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
02-09-2021 765 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40