THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3
16-09-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
15-09-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-09-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-09-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
11-09-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-09-2021 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
09-09-2021 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-09-2021 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3
07-09-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-09-2021 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
05-09-2021 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
04-09-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
03-09-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
02-09-2021 5-3 TRƯỢT