THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 30 | 330 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG 3C: 330
16-09-2021 87 | 737 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 965 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG 3C: 965
14-09-2021 24 | 379 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2021 41 | 546 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 39 | 349 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 349
11-09-2021 54 | 654 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 654
10-09-2021 29 | 539 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
09-09-2021 23 | 724 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 724
08-09-2021 38 | 938 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG 3C: 938
07-09-2021 66 | 765 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 765
06-09-2021 67 | 217 TRÚNG LÔ: 67 | TRƯỢT
05-09-2021 61 | 061 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG 3C: 061
04-09-2021 55 | 865 TRÚNG ĐỀ: 55X2 | TRƯỢT
03-09-2021 61 | 660 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 660
02-09-2021 64 | 763 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT