THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 18-09-2021
17-09-2021 79 | 65 41 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 41
16-09-2021 98 | 71 39 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 39
15-09-2021 82 | 30 82 TRÚNG SL: 82X2 | TRÚNG XIÊN 2: 30 82X2
14-09-2021 20 | 67 59 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 59
13-09-2021 32 | 98 10 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG LÔ: 98
12-09-2021 84 | 47 48 TRÚNG SL: 84 | TRÚNG LÔ: 47
11-09-2021 29 | 51 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 51 54
10-09-2021 38 | 93 39 TRÚNG SL: 38 | TRÚNG LÔ: 93
09-09-2021 61 | 40 36 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40
08-09-2021 99 | 12 62 TRÚNG SL: 99X2 | TRÚNG LÔ: 12
07-09-2021 58 | 92 76 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 76
06-09-2021 92 | 80 37 TRÚNG SL: 92X2 | TRƯỢT
05-09-2021 11 | 61 91 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG XIÊN 2: 61 91
04-09-2021 11 | 12 37 TRÚNG SL: 11X3 | TRÚNG LÔ: 12
03-09-2021 90 | 25 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 25 88
02-09-2021 31 | 53 09 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 53 09